Kancelaria Prawa Naturalnego Bez kategorii Dodatek 17 – Archiwum okładki ustaw

Dodatek 17 – Archiwum okładki ustaw


Categories:

Darmowy dodatek do rozbudowanego szkolenia https://zrzutka.pl/3bjc84

Bardzo wiele “ustaw” ma tekst jednolity (z wyjątkami np. mandaty – piszą że ma ale nie ma) – jednak tekst jednolity dotyczy nie ważnej ustawy.

Wszystkie obowiązywały w dacie obowiązywania, żaden dokument nie ma podpisu ani elektronicznego ani mokrego. Całe prawo jest dobrowolne, działa jeśli je uznajcie lub go używacie.

Na końcu tego zestawienia podpisane dokumenty, więc jak chcą to potrafią się podpisać …. link

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Okładka https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970880553

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

Okładka : https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990830930

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970900557

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19710120114

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011061148

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020200201

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970780483

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19900300179

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000177

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000161

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010981070

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051791485

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19730270152

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001947

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19740240141

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960730350

Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950130059

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110340173

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000941037

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640090059

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020740676

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061040708

Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091901474

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971410943

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061040709

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910770335

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971370926

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820300210

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20010490508

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820190145

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820190147

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930470211

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000771

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071230849

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070890589

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030800717

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001427

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021531270

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082231458

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820310214

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981621125

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002261

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920850428

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19900160095

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941220593

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082271505

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100790523

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000138

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230779

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900780462

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19981370887

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20042102135

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021441204

Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040900864

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920540254

DO PRZYGOTOWANIA

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19950880439

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19660240151

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000620718

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000005

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19600300168

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19810200101

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930470211

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011231353

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20031791750

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20011381545

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19360370282

NOWE linki do opracowania

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Okładka: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001741

Tu wklejał będą przykłady podpisanych dokumentów, więc jak chcą to podpisać się potrafią

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000261/O/D20170261.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000906

Tutaj znajdziecie różne porozumienia, część jest podpisana część nie link

3 thoughts on “Dodatek 17 – Archiwum okładki ustaw”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *